Banner Ads Top

Tag Archives: Shooto Border: Season 8 – First Fightcard

Shooto Border: Season 8 – First Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto Border Season 8 - First Fightcard

Yuki Kanaumi vs. Atsushi Fujinaka 135 lbs Sho Nishida vs. Takuma Kimura 115 lbs Yoshikai Nagai vs. Kyosuke Masuda 125 lbs Ken Hattori vs. Satoshi Fujikawa 135 lbs Nobuyuki Fujii vs. Yohei Komaki 115 lbs Itsuki Tahara vs. Akira Takano 145 lbs Hirokazu Oda vs. Ryuhei Nakamoto 135 lbs